Best 10 yoga for weight loss

Surya Namaskar

Virabhadrasana

Phalakasana

Utkatasana

Navasana

Pose of dog

Bharadvajasana

Anjaneyasana

Setu Bandhasana

Marjaryasana